0

آنالیز قرارداد

در این بخش از سامانه قراردادهای شما بررسی و تجزیه و تحلیل شده و نقاط قوت و ضعف از جوانب مختلفی مانند شفافیت موضوع و مشخصات کمی و کیفی ، نحوه پرداخت ها ، تضامین ، فسخ، حل اختلاف و پیوست های مورد نیاز ارزیابی می گرددو در قالب یک گزارش کامل به حضور محترمتان ارائه می شود.