0

تنظیم قرارداد

برای تنظیم قرارداد از طریق فرم زیر شرح خواسته خود را (درخواست و هدف خودتان از ایجاد رابطه قراردادی را ساده و‌به زبان خودتان) بنویسید.

همچنین در قسمت بارگذاری فایل میتوانید، فایل صوتی ای از بیانات خودتان راجع به قرارداد و سایر فایل های پیوست را بارگذاری کنید.

تیم ما بزودی با شما تماس خواهند گرفت.